تێنستا كڤینو & شێی شور ‌‌‌‌ پالپشتی هه موو كچیك و ژنێك و دایكێك و مندالیك ده كات که توشی توندو تیژی و هه ره شه ده بن ئه گه ر پیویستت به یارمه تی هه یه تکایه په یوه ندی بکه به م ژماره

08 - 36 38 70