خانمها و دختران تنستا خانمها و دخترها حمایت میگیرند مادران و فرزندان که در معرض خطر برای زور آنها و خشونت و تهدید نیاز به کمک دارند بگیرند با تشکر میتواندتماس

08 - 36 38 70